Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Chợ Rẫy – Phnom Penh

Hạn mục cung cấp: Supply, manufacture and installation: Power system.